Allmänna vilkor

Vi vill betona att du godkänner köpvillkor genom att ladda ned och använda appen "PlayerCompass". Vi rekommenderar att du skriver ut köpvillkor och sparar dokumentet om du behöver det i framtiden. För att få ha ett konto i appen måste du ha fyllt 18 år. Vi förbehåller oss rätten att radera konton från personer som uppgivit felaktiga personuppgifter. 

OMFÅNG OCH TILLÄMPNING M.M.   

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) utgör en integrerad del av avtalet (”Avtalet”) mellan PlayerCompass AB, org. nr 559401-6676 (”PlayerCompass”) och dig som konsument, när du ingår avtal med PlayerCompass om tillhandahållande av den digitala tjänsten PlayerCompass (”Tjänsten”).  

Vid motstridigheter i Avtalet ska, i förekommande fall, villkoren i huvudavtalet äga företräde framför de Allmänna Villkoren.   

För tillgång och användning av Tjänsten krävs det att du accepterar och åtlyder dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor gäller alla besökare, användare och andra som har tillgång till och/eller använder Tjänsten.  

ALLMÄNT OM TJÄNSTERNA  

PlayerCompass är en digital tjänst inom Sverige. Start av ditt konto görs genom att ladda ned appen via Appstore eller Google Play där du väljer ett abonnemang. Efter att du startat ditt abonnemang förbinder du dig att bevaka din registrerade e-postadress då all kommunikation rörande ditt abonnemang sker via e-post.  

KONTAKTUPPGIFTER  

För att du ska känna dig trygg i ditt köp är du alltid välkommen att kontakta PlayerCompass:s support och kundservice via e-post på info@PlayerCompass.se om du har frågor om din beställning.    

PRISER OCH BETALNING  

Alla priser anges i svenska kronor och innehåller 25 % mervärdesskatt och övriga avgifter. När du handlar i appen behandlas kortbetalningen av Apple respektive Google. All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk. Inga kreditkortsdata lagras i vår databas, även när du väljer att spara kortet för framtida köp.  

På ditt kontoutdrag kan det komma att stå PlayerCompass.se. Betalning för månadsabonnemang sker varje månad och årsabonnemang en gång per år. Vid utebliven betalning stängs inloggningen. När ett abonnemang varit stängt 6 månader i sträck kommer abonnemanget att raderas och all information i ditt PlayerCompass- abonnemang raderas från databasen.  

ÅNGERRÄTT  

Om du har ingått Avtalet med PlayerCompass i appen har du enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”DAL”) ångerrätt. Genom utövande av ångerrätten kan du frånträda (ångra) Avtalet utan att några särskilda skäl anges.   

För att begära en återbetalning hänvisar vi till följande alternativ beroende på vart köpet skett:  

MEDLEMSKAP  

När ni registrerar er som medlem genom att skapa ett användarkonto hos oss måste ni ange sanningsenliga och korrekta uppgifter och se till att alltid hålla era uppgifter uppdaterade och korrekta. Underlåtenhet att göra detta utgör ett brott mot villkoren, vilket kan leda till att ert användarkonto och medlemskap avslutas på vår tjänst. PlayerCompass har rätt att kräva verifiering av angivna uppgifter för fortsatt användande av sajten, om misstanke skulle uppstå att användarprofilen är skapad med falska uppgifter. I detta ingår även att kunna verifiera publicerade bilder som antas föreställa person bakom profilen.  

Ni ansvarar för att skydda lösenordet som ni använder för åtkomst till Tjänsten och får under inga omständigheter avslöja inloggningsuppgifter för någon annan. Ni har också en plikt att underrätta oss om era inloggningsuppgifter och/eller ert användarkonto kommer i orätta händer.  

Ni får under inga omständigheter skapa användarkonton som ger sken av att ni har någon administrativ roll på PlayerCompass.se eller på annat sätt utge er själva att vara någon eller något som ni inte är. Användarnamnet ni väljer ska också ha ett visst mått av anständighet och får inte av Tjänsten bedömas vara stötande.  

Medlemskap av Tjänsten är i grunden kostnadsfritt. Dock kan Tjänsten tillhandahålla funktioner och tjänster gäller enbart betalande medlemmar i olika nivåer. Vi förbehåller oss rätten att låta funktioner som idag är kostnadsfria helt eller delvis komma att ingå bland de funktioner som enbart ges tillgång till för betalande medlemmar.  

PlayerCompass har rätt att neka medlemskap om vi misstänker att användarvillkoren inte kommer att följas. Vi har också rätt att på olika sätt stänga av eller blockera användare som inte åtlyder användarvillkoren och/eller agerar skadligt för Tjänsten. I “skadligt agerande” innefattas otrevligt och oförskämt beteende gentemot övriga prenumeranter på PlayerCompass.  

Vid eventuellt brott mot användarvillkoren och avstängning av medlemskap/användarkonto har PlayerCompass ingen återbetalningsskyldighet för eventuellt kvarstående betalade prenummerationsdagar.  

Ni har som medlem alltid möjligheten att avsluta ert medlemskap och radera ert användarkonto när som helst. Detta görs genom att skicka begäran om avslut från inställningssidan för ert användarkonto. Användarkontot kommer då att raderas av admin inom 24h och kontot raderas då fullständigt och går ej att återskapa. Vid avslutande av medlemskap/användarkontot förfaller eventuella kvarstående betalade prenummerationsdagar kopplade till användarkontot. PlayerCompass har dock rätt att spärra användaren och kvarhålla användarkontot för att kunna slutföra pågående utredning kring användaren.  

 

MEDLEMMARNAS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER  

Ni är fullt medvetna om och erkänner att användande av tjänsten sker helt och hållet på eget ansvar. PlayerCompass tillhandahåller enbart en tjänst/ett verktyg.  

Ni har skyldighet att ansvara för att allt du publicerar på sajten/appen är information eller material som följer gällande lagstiftning, användarvillkor och upphovsrätt. Ni får inte publicera något du inte själv äger rätten till. Ej heller förespråka aktiviteter som strider mot svensk lag. PlayerCompass förbehåller sig rätten att radera sådant som kan bryta med användarvillkoren eller lagstiftning och har också rätt att kräva ersättning för sådant som kan läggas PlayerCompass till last i form av skadestånd och kostnader.  

Ni accepterar att all information och material som ni laddar upp och/eller delar med er av på PlayerCompass lagras av PlayerCompass. Vi kräver inga uppgifter som kan kopplas till er identitet förutom e-postadressen, som vi för övrigt inte kommer att publicera publikt utan enbart används för kommunikation mellan medlemmen och Tjänsten.  

Som medlem på PlayerCompass förväntas ni agera respektfullt och trevligt gentemot andra prenumeranter på PlayerCompass. Dåligt beteende gentemot andra kan leda till avstängning från Tjänsten, då det uppfattas som att ni agerar skadligt för Tjänsten.  

Om man tycker att en medlem inte beter sig så som man bör och man vill påtala detta ska det anmälas till PlayerCompasss administratörer som kommer att vidta lämpliga åtgärder efter vår bedömning.  

All form av reklam för tjänster och/eller produkter är förbjuden på PlayerCompass. Ert användarkonto på PlayerCompass får alltså INTE utnyttjas i kommersiellt syfte.  

Det är strängt förbjudet att ta skärmdumpar eller på annat sätt spara ner material och data från PlayerCompass som är skapat av någon annan medlem i annat syfte än felrapportering.  

REGLER KRING BILDER OCH ANNAN MEDIA  

• Användare får enbart ladda upp egna bilder som användaren har nyttjanderätt och/eller upphovsrätt till.  

• Bild där verklig person annan än kontoinnehavare är identifierbar får ej publiceras.  

• Bild som visar person måste inkludera kontoinnehavare.  

• Alla personer på bilden måste samtycka till publiceringen.  

• Bilder får inte uppfattas som reklam för någon extern tjänst eller sajt.  

• Bilder får inte föreställa något som enligt svensk lag är olagligt som t.ex. droger, sexköp eller andra kriminella handlingar.  

• Bilder som publiceras på en profil och som antas föreställa person bakom profilen skall kunna verifieras av prenumeranten på begäran vid misstankar om att bilderna föreställer någon annan person.  

• PlayerCompass förbehåller sig rätten att, utan varning radera material som inte följer ovanstående regler eller som Vi av någon anledning uppfattar som olämpligt för PlayerCompass.se. Upprepade eller allvarliga brott mot reglerna kan leda till avstängning av användarkontot.  

PLAYERCOMPASSS ANSVAR  

PlayerCompass tar inget ansvar för några eventuella uppkomna skador till följd av användandet av Tjänsten. Detta gäller oavsett vad det är för typ av skador.  

PlayerCompass tar inget ansvar för sådant som sker utanför PlayerCompass. Eventuella externa länkar publicerade på PlayerCompass besöks på egen risk.  

Vi garanterar INTE att Tjänsten alltid är tillgänglig utan avbrott. Fel kan uppstå till följd av tekniska misstag och missöden. Vi åtar oss att driva och utveckla Tjänsten efter egen förmåga, men friskriver oss ansvar för avbrott och fel som kan uppstå till följd av orsaker som ligger utan vår kontroll. Vi har också rätt att när som helst ta ner sajten för underhåll. I allmänhet kommer dock underhåll aviseras på sajten i god tid innan, men kan också ske akut utan förvarning.  

BETA-VERSION  

PlayerCompass är för närvarande att betrakta som en beta-version, vilket innebär att Tjänsten är under kontinuerlig utveckling. Detta innebär att sannolikheten för att det ska uppstå fel och avbrott i Tjänsten som helhet eller delar av Tjänsten är högre än normalt. Användare av tjänsten skall vara medvetna och ha överseende med att störningar kan uppstå ibland.  

VID EVENTUELL TVIST  

De Allmänna Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag.   

Tvist ska i första hand lösas genom överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte kan träffas, ska tvisten behandlas i av svensk domstol. Som konsument kan du dessutom vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för rådgivning eller hänskjuta tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”), i de fall ARN är behörig. Vid eventuell tvist som prövas av ARN följer PlayerCompass ARN:s rekommendationer.  

Kontakta oss på PlayerCompass

Vid några frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss